Investovanie na slovenskom trhu

Pokiaľ máte záujem investovať na slovenskom trhu, vyše 20 ročné skúsenosti z nás robia správnu voľbu.

KONTAKTUJE NÁS

 

Služby investovania na slovenskom trhu zahŕňajú:

Prevod CP

Je najštandardnejšia služba akú poskytujeme, môže byť z fyzickej osoby na fyzickú, právnickej na právnickú alebo aj medzi fyzickou a právnickou osobou. Od klienta potrebujeme platný OP alebo VOR nie staršie ako 3 mesiace, okrem toho kúpnu, predajnú alebo darovaciu zmluvu na základe ktorej má transakcia prebehnúť. Ak klient koná v zastúpení alebo na diaľku je potrebné aj úradne overené plnomocenstvo. Prevod môže byť z účtu vedeného našou spoločnosťou ale aj z účtu, ktorý je vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov, a.s.

 

Prechod CP

Na základe dedičského konania alebo iných právnych skutočností, napr. ak právnická osoba preberá záväzky inej právnickej osoby. Od klienta potrebujeme OP a rozhodnutie o dedičstve alebo jeho overenú kópiu, v prípade právnickej osoby, VOR nie staršie ako 3 mesiace a uznesenie. Ak klient koná v zastúpení alebo na diaľku je potrebné aj úradne overené plnomocenstvo. Prechod môže byť z účtu vedeného našou spoločnosťou ale aj z účtu, ktorý je vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov, a.s. 

 

Presun CP

Presun v rámci jedného majiteľa alebo inak povedané presun cenných papierov bez zmeny majiteľa, pričom polpríkaz za stranu nadobúdateľa do našej evidencie je bez poplatku.

 

Bezodplatný prevod

Čo je to bezodplatný prevod cenných papierov?

Majitelia cenných papierov z kupónovej privatizácie, ktorí zistili, že svoje cenné papiere nemôžu predať prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. nakoľko nie sú obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., ich mohli do 30.06.2016 darovať bez poplatku na Fond národného majetku Slovenskej republiky resp. štátu prostredníctvom Slovenskej pošty, našej spoločnosti JELLYFISH o.c.p., a.s. (pôvodný názov RM – S Market, a.s.) a spoločnosti Dlhopis o.c.p., a.s., pričom Fond národného majetku Slovenskej republiky platil za akcionárov, ktorí sa tak rozhodli spätne poplatky za vedenie majetkových účtov, vedených zväčša v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. alebo u obchodníka s cennými papiermi po dobu 2 rokov. Ak patríte medzi tých, ktorí tak neurobili a do dnešného dňa platíte zbytočné poplatky za vedenie Vášho majetkového účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. alebo u ktoréhokoľvek iného obchodníka s cennými papiermi a neviete si dať rady, nakoľko Vaše cenné papiere nie je možné zobchodovať na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s., neváhajte sa obrátiť na našu spoločnosť JELLYFISH o.c.p., a.s., ktorá Vám vie aj dnes realizovať bezodplatný prevod cenných papierov z Vášho majetkového účtu. Odo dňa realizácie bezodplatného prevodu cenných papierov Vás majetkový účet ostáva prázdny a prestáva byť spoplatňovaný od nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ako zrealizovať bezodplatný prevod cenných papierov? 

Môžete tak urobiť osobne na našej pobočke v Bratislave v budove BBC 1 (blok A, 6. posch.) na Plynárenskej 1. K realizácii je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti , disponovať výpisom z Vášho majetkového účtu a bezodplatný prevod cenných papierov Vám zrealizujeme priamo na mieste na počkanie. Pokiaľ nemáte možnosť nás navštíviť osobne, neváhajte nás kontaktovať a my Vám zašleme Zmluvu o bezodplatnom prevode cenných papierov, ktorú nám na základe inštrukcií, vyplnenú s úradne overeným podpisom spolu s kópiou výpisu z Vášho majetkového účtu a občianskeho preukazu zašlete poštou na našu adresu, na základe čoho Vám po obdržaní dokumentov bezodplatný prevod cenných papierov zrealizujeme a zašleme dokumenty preukazujúce danú skutočnosť.

 

Záložné právo

Je právny prostriedok slúžiaci na zabezpečenie pohľadávky, ktorý umožňuje záložnému veriteľovi domáhať sa predmetu záložného práva, v tomto prípade akcií, pokiaľ pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Po predložení všetkých potrebných dokumentov a zmlúv, vieme CDCP postúpiť príkaz/žiadosť na registráciu zmluvného záložného práva a za klienta vybaviť všetky potrebné náležitosti, ktoré z toho vyplývajú.

 

KONTAKTUJE NÁS