Služby pre právnické osoby

Služby pre PO

 1. tvorba valných zhromaždení (rozposielanie pozvánok, evidovanie neprevzatých pozvánok, organizácie valných zhromaždení)
 2. zastupovanie Vašej spoločnosti voči iným inštitúciám t.j. v CDCP, a.s., NCDCP a.s., NBS, Burza cenných papierov SR
 3. vedenie majetkových účtov - prevody, presuny, prechody cenných papierov, výpisy z účtov
 4. vydávanie emisií a zmeny emisií
  – zmena ISIN kódu
  - zvyšovanie základného imania (zvyšovanie počtu emisie)
  - znižovanie základného imania (znižovanie počtu emisie – umorovanie emisie
 5. dražby cenných papierov
 6. povinné ponuky na prevzatie cenných papierov na Burze cenných papierov SR
 7. prechod zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere a opačne
 8. evidovanie, emitovanie, tlač cenných papierov
 9. výmena cenných papierov pri zmene nominálnej hodnoty listinných cenných papierov a pod.
 10. tvorba stratégie a odborné poradenstvo

 

Máte ďalšie otázky alebo máte záujem o naše služby?

KONTAKTUJTE NÁS