Obchodné informácie

 • Obchodný system Finport Professional poskytuje dva typy obchodných účtov na ktorých možno realizovať kúpu a predaj akcií, ETF, opcií, futures, investičných certifikátov a menových párov. Ich súčasťou je vedenie finančných prostriedkov a cenných papierov v rôznych menách.

  Hotovostný účet - obchodovanie len za hotovosť, teda do výšky finančných prostriedkov na finančnom účte.

  Maržový účet - obchodovanie za hotovosť, do výšky finančných prostriedkov na finančnom účte, maržové obchodovanie a krátky predaj.

 • STOP (STP) a STOP Limit (STP LMT)

  Umožňujú zabezpečiť pozíciu voči poklesu hodnoty a stanoviť maximálnu možnú stratu. Pri podávaní pokynu stačí určiť Stop cenu prípadne aj Limitnú cenu (podľa typu pokynu). Ak trhová cena dosiahne Stop cenu pokyn vstupuj na trh ako Market pokyn, resp. Limitný pokyn.

  Trailing Stop (TRAIL) a Trailing Limit (TRAIL LMT)

  Rozšírené Stop pokyny o pravidelnú úpravu Stop a Limitnej ceny, čím zvyšujú pravdepodobnosť realizácie pokynu za výhodnejšiu cenu. Stop cena sa automaticky upravuju spolu s rastom trhovej ceny.

  Market-On-Open a Limit-On-Open

  Pokyn vstupuje do platnosti a bure realizovaný len na začiatku nasledujúceho obchodného dňa. Pokyn bude realizovaný za trhovú cenu, resp. ak podmienka Limitnej ceny bude splnená. Nerealizovaný pokyn bude automaticky zrušený.

  Market-On-Close a Limit-On-Close (LOC)

  Pokyn vstupuje do platnosti a bude realizovaný len na konci obchodného dňa. Realizovaný bude za uzaváraciu cenu, resp. ak podmienka Limitnej ceny bude splnená. Pokyn možno zadať výlučne 10, resp. 15 minút (podľa pravidiel zahraničného trhu).

 • Akcie a ETF

  ŠtátTyp pozíciePočiatočná maržaUdržiavacia maržaRegT na konci dňa
  USA Dlhé pozície 25% ako počiatočné 50%
  Krátke pozície 30% cena akcie > 16,67 USD:  30%
  cena akcie < 16,67 USD:  5 USD/akcia
  cena akcie < 5,00 USD:    100%
  cena akcie ≤ 2,50 USD:    2,50 USD/akcia
  50%
  Kanada Dlhé pozície cena akcie < 2 CAD:  100%
  cena akcie ≥ 2 CAD:  50%
  ako počiatočné ako počiatočné
  Krátke pozície cena akcie < 2 CAD:  100%
  cena akcie ≥ 2 CAD:  50% min. 2,50 CAD/akcia
  ako počiatočné ako počiatočné
  Ostatné Všetky pozície Podľa maržových požiadaviek príslušnej burzy ako počiatočné 50%
  Maržové požiadavky u pákových ETF sa znásobujú pákou ETF. (Príklad: ETF s 3 násobnou pákou: 25%*3= požiadavka 75%)
  Nemaržovateľné akcie a akcie s vyššími maržovými požiadavkami

  Opcie

  ŠtátTyp pozíciePočiatočná maržaUdržiavacia maržaRegT na konci dňa
  USA a Austrália Dlhé pozície žiadne ako počiatočné ako počiatočné
  Krátke pozície - nekryté Akciová opcia:  Hodnota opcií + MAX(20% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 10% z hodnoty akcií)
  Indexová opcia:  Hodnota opcií + MAX(15% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 10% z hodnoty akcií)
  Menová opcia:  Hodnota opcií + MAX(4% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 0,75% z hodnoty akcií)
  ako počiatočné ako počiatočné
  Krátke pozície - kryté Počiatočné požiadavky podkladového aktíva + Hodnota Na peniazoch ako počiatočné ako počiatočné
  Ostatné Všetky pozície Podľa maržových požiadaviek príslušnej burzy ako počiatočné ako pri US opciách

  Futures

  Maržové požiadavky pre futures sú stanovené na základe rizikovosti portfólia resp. podľ platných podmienok príslušných búrz.

  CFD

  ŠtátTyp pozíciePočiatočná maržaUdržiavacia marža
  CFD - Akcie Všetky pozície 1,25 * Udržiavacia marža Na základe rizikovosti portfólia (min. 10%)
  CFD - Indexy Všetky pozície 1,25 * Udržiavacia marža podkladový futures (min. 5% alebo 5 štandardných odchýlok)
  CFD - Austrália Všetky pozície 1,25 * Udržiavacia marža Maržové požiadavky ASX
 • Čo je maržové obchodovanie?

  Maržové obchodovanie spočíva v nákupe cenných papierov na úver, ktorý musí byť dostatočne krytý časťou cenných papierov na obchodnom účte. Nákup za pomoci úveru umožňuje využiť tzv. pákový efekt, ktorým možno znásobiť svoje výnosy. Úverový rámec je možné čerpať dokiaľ hodnota obchodného účtu (Hotovosť + Cenné papiere) nepoklesne pod maržové požiadavky potrebné pre krytie nakúpených cenných papierov.

  Ako funguje maržové obchodovanie?

  Na každom maržovom účte sa neustále prepočítavajú maržové parametre obchodného účtu. Slúžia na identifikáciu toho, či je úver dostatočne krytý cennými papiermi. Maržový účet je možné využívať len na nákup za hotovosť, teda ak na obchodnom účte budú realizované len obchody do výšky hotovosti nie je potrebné sledovať maržové parametre.

 • Pri podávaní pokynu - Počiatočná marža

  Pri podávaní pokynu na otvorenie novej pozície (nákup alebo krátky predaj) sa kontroluje hodnota obchodného účtu je vyššia počiatočné maržové požiadavky (počiatočná marža) pre otvorené pozície. V prípade ak počiatočná marža bude vyššia ako disponibilné prostriedky bude pokyn odmietnutý. Musia byť splnené požiadavky:

  1. Hodnota účtu t.j. (Hodnota otvorených pozícií + Hotovosť je minimálne 2000 USD,
  2. Disponibilné prostiedky (Hodnota účtu - Počiatočné požiadavky) väčšie alebo rovné 0,
  3. Hodnota otvorených pozícií cenných papierov je menšia alebo rovná 30 násobku čistej hodnoty obchdoného účtu.  Počas dňa - Udržiavacia marža

  Pokiaľ je na účte akýkoľvek úver, resp. boli otvorené pozície s využítim vypožičaných prostriedkov, je potrebné aby bol úver dostatočne krytý majetkom, preto sa počas dňa a na konci obchodných hodín kontrolujú udržiavacie maržové požiadavky (udržiavacia marža). Je to časť hodnoty cenných papierov, ktorá musí byť krytá majetkom. Štandardná výška maržových požiadaviek akcií je 25%, no v závislosti od ich emitenta môžu byť iné. Pri využívaní úveru musí byť splnená niektorá z požiadaviek, inak budú cenné papiere z účtu zlikvidované (pozícia bude uzatvorená).

  1. Udržiavací prebytok (Hodnota účtu - Udržiavacia marža) musí byť väčší alebo rovný 0,
  2. Hodnota otvorených pozícií cenných papierov je menšia alebo rovná 50-násobku čistej hodnoty obchodného účtu,
  3. Hodnota vysporiadaných Forexových obchodov je menšia alebo rovná 250-násobku čistej hodnoty obchodného účtu.  Special Memorandum Account (SMA)

  Maržové účty podliehajú regulácií kontrolných orgánov USA, pričom musia byť splnené ich podmienky. Sú to požiadavky vypočítavané na špeciálnom účte SMA slúžiace na udržanie kúpnej sily obchodného účtu. Pri ich výpočte sa využíva 50% maržová požiadavka pre akciové pozície, prípadne 100% požiadavka pre nemaržovateľné akcie. Hodnota SMA sa vypočítava dvomi spôsobmi na konci obchodného dňa, pričom sa berie vyššia hodnota z kalkulácií:

  1. včerajšia hodnota SMA +- zmena hotovosti +- 50%(100%) požiadavka z dnešných obchodov
  2. hodnota účtu - 50%(100%) požiadavka z otvorených pozícií

  Požiadavka SMA môže počas dňa poklesnúť, no na konci obchodného dňa 22:00 musí mať SMA kladnú hodnotu, inak príde k likvidácií časti otvorených pozícií v takej výške, aby bola SMA kladná.

  Pohyby zahrnuté do SMA:
  ± vklad/výber hotovosti
  + dividendy
  ± započítanie kúp a predajov
  ± realizovaný zisk/strata z denných obchodov
  - kladná zmena maržových požiadaviek na konci obchodného dňa
  + záporná zmena maržových požiadaviek na konci obchodného dňa
  - poplatky za realizáciu obchodov a dane
  ± predaj/nákup opcií

  Pohyby nezahrnuté do SMA:

  • menové konverzie a Forex obchody
  • poplatky za reálne dáta a pod., mimo poplatkov za realizáciu obchodov
 • Krátky predaj je špekulácia na pokles hodnoty cenného papiera, napríklad akcie. Pokiaľ obchodník očakáva pokles ceny kurzu akcie, preto zvolí formu krátkeho predaja. Krátky predaj je možný len s akciami, ktoré je možné vypožičať od iných majiteľov. Za takúto výpožičku musí obchodník platiť poplatok a zaplatiť dividendu. Všetky tieto činnosti automaticky zabezpečuje broker.

 • Legislatívne podmienky USA upravujú denné obchodovanie na obchodných účtoch

  • nákup a neskorší predaj toho istého finančného nástroja v ten istý deň, toto platí aj mimo bežných obchodných hodín.
  • Nákup 100 ks akcií MSFT a ich predaj resp. krátky predaj 100 ks akcií MSFT a ich spätná kúpa v ten istý deň. Predaj otvorenej pozície 100 ks MSFT. Realizácia predajného pokynu 150 ks akcií MSFT uzatvorí existujúcu pozíciu a vytvorí krátky predaj 50 ks akcií MSFT.
  • realizácia opcií, pri ktorých prichádza k dodávke akcií
  • uzatvorenie pozície brokerom kvôli nesplnenej maržovej požiadavke  Obchodný účet s hodnotu menšiou ako 25 tis. USD, može realizovať 3 denné obchody za 5 obchodných dní. Pokiaľ bude realizovaných viac denných obchodov bude obchodný účet zablokovaný na otváranie nových pozícií na dobu 90 dni. Blokáciu možno zrušiť

  • trhovým zhodnotením hodnoty účtu nad 25 tis. USD,
  • nechať blokáciu vypršať pod 90 dňoch,
  • požiadať o odblokovanie obchodného účtu. Odblokovať obchodný účet takto možno 1 krát za 180 dní.

  Obchodný účet s hodnotou vyššiou ako 25 tis. USD môže realizovať neobmedzený počet denných obchodov

 • Úroky sa na účte vypočítavajú na dennej báze a sú vyúčtované 1 krát do mesiaca. Výška úroku je závislá od stavu vysporiadanej hotovosti (kladný zostatok na fin. účte), resp. stavu zapožičaných prostriedkov (záporný zostatok na fin. účte) v príslušnej mene na základe krátkodobých referenčných sadzieb na peňažnom trhu.